Infospravy.sk Infospravy.sk

Braňo Mojsej chce pomáhať alkoholikom, založil svoju vlastnú kliniku
zdroj: facebook.com

Braňo Mojsej chce pomáhať alkoholikom, založil svoju vlastnú kliniku

Slovák nad 15 rokov vypije ročne 13 litrov čistého alkoholu. Z toho tvoria takmer 50% liehoviny, 30% pivo a 18 %víno. Alkohol je podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu najčastejší dôvod, pre ktorý sú ľudia hospitalizovaní na psychiatrii. Až potom nasledujú pacienti so schizofréniou a depresiami.

Najviac hospitalizovaných, vyše 2000 ročne, je v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trnavskom a Bratislavskom, kde pre túto diagnózu umiestnili menej ako 1000 pacientov. Fakt, že najviac závislých od alkoholu je na východe Slovenska, podľa Okruhlicu neprekvapil. "Pije sa tam koncentrovaný alkohol, zatiaľ čo na západe Slovenska máme skôr vinárov," podotkol.

Pomôcť závislým na alkohole chce aj Braňo Mojsej. Človek, ktorý si žije svoj vlastný príbeh. Braňo tvrdí, že je čistý a vie pochopiť ľudí závislých od alkoholu. Preto sa rozhodol, že im pomôže. Založil vlastnú kliniku Mojsej Clinic na východnom Slovensku, konkrétne v Prešove.

Momentálne má Mojsej Clinic 50 stálych klientov, ktorým sa dostáva potrebná pomoc. Braňo pomoc nepodáva sám. Pomáha mu tím odborníkov a psychológov. Inak sa to podľa slov nedá. 

„V ho­ri­zonte troch ro­kov je na­šim cie­ľom vy­bu­do­vať naj­mo­der­nej­šiu lie­čebňu na zá­vis­losti a za­čať pre­vádz­ko­vať re­so­cia­li­začné za­ria­de­nia pod na­šou záš­ti­tou. Do­te­raz sa to ro­bilo ne­ko­or­di­no­vane, na moje ná­klady a ne­bolo to lo­gis­ticky do­rie­šené. Ne­pok­rylo to do­pyt ani na 30 %. Na­ším cie­ľom je ve­no­vať sa to­muto na­plno a preto spo­lu­pra­cu­jeme s od­bor­níkmi a práv­nikmi. Ak­tív­nymi členmi nášho zdru­že­nia sú aj ďalší mo­ti­vá­tori z ra­dov od­lie­če­ných a zá­vis­lých t.č. dl­ho­dobo ab­sti­nu­jú­cich, ktorí nám po­má­hajú hlavne pri pred­náš­kach na ško­lách, každý z nich v mene tej svo­jej zá­vis­losti, ktorú do­ká­zali po­ra­ziť.“

Nuž, uvidíme, ako sa bude Braňovi s jeho odvážnym a zrejme aj životným projektom dariť. 

“Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.”

Najnovšie z kategórie: Lifestyle

Pozri viac

Odporúčame