Infospravy.sk Infospravy.sk

Berte si príklad! Pezinok povedal NIE cirkusom so zvieratami
zdroj: TASR/AP

Berte si príklad! Pezinok povedal NIE cirkusom so zvieratami

Primátor mesta Pezinok Igor Hianik spolu s mestským zastupiteľstvom zastali rázny postoj voči cirkusom, kde vystupujú zvieratá! Schválili, že nebudú uzatvoriť s cirkusom so zvieratami zmluvu o prenájme verejného priestranstva!

Sloboda zvierat dúfa, že toto rozhodnutie jedného mesta sa stane akýmsi precedensom a budú si z neho brať príklad aj iné mestá na Slovensku. “Ví­tame roz­hod­nu­tie mest­ského za­stu­pi­teľ­stva Pe­zinka a jeho pri­má­tora Igora Hia­nika, ne­uzat­vo­riť s cir­ku­som so zvie­ra­tami zmluvu o pre­nájme ve­rej­ného prie­s­trans­tva! Je to dô­le­žitý pre­ce­dens a ve­ríme, že aj in­špi­rá­cia pre ďal­šie slo­ven­ské mestá,” píše Slo­boda zvie­rat na svo­jom webe.

Sloboda zvierat však na pôde ministerstva bojuje za zákaz vy­stu­po­va­nia voľne ži­jú­cich zvie­rat v cir­ku­soch už dlhšie. "18. januára 2018 sa na pôde ministerstva pôdohospodárstva v rámci rozporového konania podarilo Slobode zvierat v plnom rozsahu presadiť náš text a do novely veterinárneho zákona sme sa dohodli na tomto znení," ozrejmuje Sloboda zvierat

„(4) Ďalej sa zakazuje c) použiť zviera uvedené v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom na verejné vystúpenie a na jeho výcvik za účelom verejného vystúpenia;“

Keďže sa však stále čaká na vy­hlášku mi­nis­ter­stva pô­do­hos­po­dár­stva, zá­kon za­tiaľ nie je možné vy­uží­vať.

TASR/AP

Mnohým však stále nie je jasné, čo sa snaží Sloboda zvierat na ministerstve presadiť. Aj na toto majú odpoveď, aby Ľudia chápali, že ich úmysly sú pozitívne a nechcú vytvárať zbytočné dusno. 

Žiadna drezúra ani verejné vystúpenia divožijúcich zvierat v cirkusoch, zverincoch či ZOO na Slovensku

Zoznam zakázaných zvierat upresní vyhláška ministerstva pôdohospodárstva, malo by ísť o divožijúce druhy, a Sloboda zvierat je pripravená na tvorbe vyhlášky spolupracovať.

Vyhláška by podľa Slobody zvierat mala obsahovať zoznam zakázaných/ povolených druhov zvierat (tzv. pozitívny zoznam, ktorý jasne vymenuje povolené druhy, pričom všetky ostatné druhy sú zakázané), minimálne štandardy welfare zvierat držaných v cirkusoch (voľný pohyb cirkusov v rámci EÚ umožňuje spoločná EÚ legislatíva), metodiku kontrol zo strany ŠVPS/RVPS a sankcie.

TASR/AP

“Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.”

Najnovšie z kategórie: Lifestyle

Pozri viac

Odporúčame